+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny

Monitoring wizyjny

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Miasto Brzeziny – także poprzez podległe jednostki - zobowiązana jest w ramach zadań własnych do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. W tym celu stosowane są środki techniczne umożliwiających rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej, na terenie nieruchomości stanowiących mienie miasta lub jednostek organizacyjnych miasta, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.

 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni (przebieralni), stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.

 3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane (wskazane w pkt. 1) i przechowuje przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania.

 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznaczone są w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.

 6. Zapis z monitoringu obejmuje jedynie obraz – nie dokonuje się zapisu dźwięku.

 7. Zgodnie z art. 4 pkt 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wizerunek zalicza się do tzw. danych biometrycznych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach 95-060, ul. A. Hetmana 9, reprezentowany przez Dyrektora CKF w Brzezinach, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt do Administratora danych - basenbrzeziny@wp.pl.

 9. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Zapis z monitoringu nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

12. Każda osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia/usunięcia. W celu dokonania zmiany należy zwrócić się na piśmie do Administratora Danych.