+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny

Profil działalności

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH zostało utworzone Uchwałą nr VII/41/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach.

Od 1 czerwca 2011 w skład Centrum Kultury Fizycznej  w  Brzezinach wchodzi Kryta Pływalnia i Stadion Miejski.  CKF jest jednostką budżetową miasta Brzeziny. Siedzibą Centrum jest miasto Brzeziny. Adres Centrum: ul. Kulczyńskiego 9, 95 – 060 Brzeziny. Centrum działa na obszarze miasta Brzeziny, jednak dla właściwej realizacji celów może prowadzić działalność poza granicami miasta Brzeziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Celem działalności Centrum jest realizowanie na rzecz mieszkańców miasta Brzeziny zadań z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej, tworzenie warunków do rozwoju sportu, organizowanie i wspomaganie turystyki i aktywnego wypoczynku, oraz utrzymywanie obiektów, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu, a także rekreacji na podległych obiektach;
 2. udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. prowadzenie i rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji dla społeczeństwa Gminy Miasto Brzeziny i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 4. tworzenie warunków do rozwoju sportu kwalifikowanego;
 5. organizowanie masowych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych, turystycznych oraz wystaw;
 6. prowadzenie działalności w szczególności usługowej, handlowej, gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu sportowego i wyposażenia oraz innej;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i  reklamowej w zakresie działania Centrum;
 8. realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących;
 9. współpraca z innymi podmiotami z kraju i zagranicy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych;
 10. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i placówkami oświatowymi o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim w zakresie realizacji zadań statutowych Centrum;
 11. eksploatacja, konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, bieżące remonty, utrzymanie porządku i czystości w obiektach oraz na terenach administrowanych przez Centrum;
 12. zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Centrum.