+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny

Regulamin krytej pływalni

 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

(CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH)

 

 1. Centrum Kultury Fizycznej jest jednostką budżetową miasta Brzeziny.
 2. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej na terenie pływalni bez ważnej umowy z dyrektorem Centrum.
 3. Wstęp na pływalnię mają osoby, które dokonały zakupu biletu według obowiązującego cennika
 4. Uznaje się, że każda osoba - przed zakupieniem biletu wstępu - zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu, np.: sauny oraz zjeżdżalni należy zapoznać się z odpowiednim regulaminem oraz instrukcją obsługi.
 6. Pływalnia jest czynna w dni powszednie w soboty, niedziele i święta z wyjątkiem:
  • czasu organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych ogłaszanych na tablicy ogłoszeń,
  • dni świątecznych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń,
  • dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.
 7. Grupy zorganizowane muszą zgłosić swoje wejście, liczebność oraz opiekuna przed wejściem na pływalnię i bezwzględnie przestrzegać regulaminu grup dostępnego w kasach pływalni.
 8. Wchodzący na halę basenową, czy do zespołu szatniowego (strefa mokra) zobowiązany jest do zmiany obuwia na klapki. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni holu głównego wraz z wierzchnim okryciem.
 9. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem z użyciem mydła oraz przejście  przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 10. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:
  • dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy,
  • dla mężczyzn – slipy lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała,
  • dzieciom do lat dwóch wskazane jest stosowanie w celach ochronnych pieluchomajtek wodoodpornych,
  • dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.
 11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejące pływać bez względu na ich wiek.
 12. Na  pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 13. Osoby z zewnętrznymi oznakami chorób lub u których stwierdzono brak higieny osobistej lub których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 14. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością - po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 15. Centrum Kultury Fizycznej odpowiada jedynie za przedmioty złożone do depozytu prowadzonego w szatni odzieży wierzchniej (nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty).
 16. Zabrania się wnoszenia i używania sprzętu pływającego (typu: pontony, materace, koła itp.), nurkowego oraz niebezpiecznego dla innych użytkowników bez zgody kierownictwa pływalni, z wyłączeniem sprzętu ABC.
 17. Na dużej niecce pływalni obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż wyznaczonych torów.
 18. W celu zachowania porządku oraz bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się:
  • biegania po plażach otaczających niecki,
  • wpychania do wody innych użytkowników,
  • skakania do wody bez zezwolenia ratownika,
  • używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,
  • zanieczyszczania wody basenowej a także konsumpcji produktów żywnościowych.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usunięte z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 20. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia pływalni oraz zanieczyszczające wodę w nieckach basenowych ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
 21. Ratownicy, pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.
 22. Centrum Kultury Fizycznej nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 23. Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrektorowi Centrum Kultury Fizycznej.

 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej.

 

 

 

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I SZKOLNYCH

 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół 10 -15 osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela w-f lub innej uprawnionej osoby, ponoszącej odpowiedzialność za grupę.
 2. Uczestnicy grup zorganizowanych i szkolnych mają obowiązek posiadania odpowiedniego stroju kąpielowego, mydła (dowolnego środka myjącego), ręcznika oraz czepka ( kąpielowego- pływackiego).
 3. Opiekunowie grup zorganizowanych i szkolnych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom i uczestnikom znajdującym się pod ich opieką, oraz zapoznanie grupy z regulaminem Pływalni.
 4. Grupa korzystająca z Pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna-instruktora.
 5. Czas korzystania z Pływalni liczony jest od momentu przekroczenia przez grupę bramki wejściowej  do momentu przekroczenia bramki wyjściowej.
 6. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 7. Grupy koedukacyjne przedszkolne i dzieci do lat  8 powinny posiadać dwóch opiekunów i korzystać przede wszystkim z brodzika - basenu rekreacyjnego. Korzystanie z zjeżdżalni oraz dużego basenu może mieć miejsce wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób dorosłych i ratownika.
 8. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
 9. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Opiekunowie grup ( 10-15 uczniów) wchodzą na basen bezpłatnie. (1 opiekun na grupę, nie dotyczy pkt. 6, 7)
 11. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.
 12. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
 13. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  • wprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do strefy mokrej za kasami, pomoc przy pozostawieniu odzieży wierzchniej i obuwia w szatni.
  • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków z kluczami dla członków grupy - jeśli są wydawane, (opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za zgubione-zniszczone paski czipowe i kluczyki),
  • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
  • wprowadzenie grupy do szatni, z szatni do pomieszczeń z natryskami,
  • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
  • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
  • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy w brodziku dezynfekującym znajdującym w przejściu do hali basenowej,
  • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej (ilość osób) oraz przekazanie grupy instruktorowi, jeżeli opiekun sam nie prowadzi zajęć ze swoją grupą.
  • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
  • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu, używanego na zajęciach, sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego po zakończeniu zajęć,
  • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
  • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
  • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  • dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez podopiecznych,
  • zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni ( jeśli były wydane),
  • wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
 14. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, układu wydalniczego, przeziębione, zakatarzone oraz z niezagojonymi ranami i skaleczeniami.
 15. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 16. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminom  Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH - KRYTA PLYWALNIA

 

 1. Zjeżdżalnia  jest integralną częścią pływalni  i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
  a) kolor zielony – wolny zjazd
  b)kolor czerwony – zakaz zjazdu
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 4. Grupy zorganizowane mogą korzystać tylko w obecności opiekuna i ratownika.
 5. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących na wieżę zjeżdżalni, nie przepychać się przed innych użytkowników i nie wbiegać.
 7. Przed zjazdem należy sprawdzić , czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 8. Zjazd odbywa się pojedynczo, zgodnie z piktogramami umieszczonymi przed wlotem zjeżdżalni.
 9. Start następuje w pozycji siedzącej  z nogami skierowanymi w dół.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 11. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce wodowania.
 12. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 13. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 14. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
 16. Wszystkie osoby  korzystające  ze zjeżdżalni są zobowiązane do przestrzegania regulaminu i podporządkowania się nakazom ratowników.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów pływalni będą usunięte z terenu pływalni.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW
CENTRUM  KULTURY  FIZYCZNEJ  -  KRYTEJ PŁYWALNI


Korzystający z usług Centrum Kultury Fizycznej Brzezinach mogą regulować koszty pobytu na pływalni karnetem mającym wartość, cenę i okres ważności, zgodne z obowiązującym cennikiem i poniższymi zasadami:

 1. Karnet upoważnia okaziciela do korzystania z usług podstawowych Krytej Pływalni (niecki basenowe, zjeżdżalnia i sauna).
 2. Gdy przed lub po upływie ważności karnetu na jego koncie pozostaną środki pieniężne niewykorzystane, dopisane zostaną one do kwoty przedłużającej jego ważność na następny okres pod warunkiem wykupienia minimum najkrótszego okresu korzystania z pływalni. Przedłużenia karnetu można dokonać w okresie do dziewięćdziesięciu dni po wygaśnięciu jego ważności.
 3. W przypadku nie wykorzystania karnetu na zasadach określonych w punkcie 2 środki nabywcy, które pozostały w ramach niewykorzystanego karnetu przepadają na korzyść Pływalni.
 4. Z wejścia na karnet może korzystać jedna lub maksymalnie 8 osób, w zależności od rodzaju karnetu. W razie wystąpienia braku środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką.
 5. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju.
 6. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia pływalni.
 7. Za wydanie karnetu pobierana jest kaucja 20 zł. Kaucja zostaje zwrócona przy oddaniu karnetu w stanie gwarantującym dalsze użytkowanie.
 8. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
KRYTEJ PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

 1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni w zamian za żeton.
 2. Obuwie należy włożyć do plastikowego worka, który można otrzymać w szatni.
 3. Za pozostawione w odzieży wartościowe przedmioty (np.: pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe, zegarki itp.) Centrum Kultury Fizycznej nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odzież i obuwie pozostawione w szatni wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie okazanego żetonu.
 5. W razie zgubienia żetonu należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu spisania protokółu wydania odzieży przez pracownika obsługi oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł za zgubiony żeton.
 6. Przedmioty wartościowe można pozostawić w szafce depozytowej za pobraniem kluczyka. W razie zgubienia kluczyka należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu spisania protokółu wydania depozytu przez pracownika obsługi oraz uiścić opłatę w wysokości 60 zł za zgubiony kluczyk.
 7. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH - KRYTA PLYWALNIA

 

 1. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie lub uczulenie ciała.
 2. Przed wejściem do sauny ciało należy umyć i osuszyć ręcznikiem.
 3. W saunie należy siedzieć lub leżeć na ławkach na własnym suchym ręczniku.
 4. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach, może spowodować oparzenia.
 5. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 6. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  a) chore na serce
  b) z nadciśnieniem, po udarach,
  c) z chorobami naczyń krwionośnych,
  d) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
  e) z gorączką,
  f) chore na tarczycę,
  g) w ciąży,
  h) chore na padaczkę (epilepsję),
  i) nie powinny korzystać dzieci do lat 10.
 7. Najkorzystniejsza temperatura sauny to 86-96°C.
 8. Zalecany czas jednorazowego pobytu w saunie do 15 minut.
 9. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazane jest schłodzenie ciała i wypoczynek.
 10. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając dla siebie odpowiednią temperaturę wody, po spłukaniu ciała można wejść do basenu.
 11. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
 12. UWAGA!  Z sauny można korzystać tylko na własną odpowiedzialność.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKI PLAŻOWEJ
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

 1. Teren boiska piłki plażowej stanowi integralną część majątku i terenu  Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach i przeznaczony jest do celów rekreacyjno-sportowych.
 2. Z boiska piłki plażowej mogą korzystać klienci  Centrum w Brzezinach na zasadach komercyjnych, zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem, po opłaceniu biletu w kasie pływalni ( otrzymaniu czipa-paska) według obowiązującego cennika. Opłata pobierana jest z góry za pierwszą godzinę a rozliczenie korzystania ponad wniesioną opłatę następuje po oddaniu czipa i pobranego sprzętu według minutowego naliczenia.
 3. Boisko czynne jest w godzinach pracy pływalni.
 4. Całkowity zakaz wstępu na boisko maja osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.
 5. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i szanowania zieleni.
 6. Osoba wynajmująca boisko, po dokonaniu opłaty w kasie pływalni na podstawie pozostawionego depozytu pobiera siatkę, piłkę, taśmy liniowe z szatni. Osoby korzystające z boiska same zakładają siatkę do gry i zdają pobrany sprzęt po zakończeniu korzystania z boiska.
 7. Na terenie boiska zakazuje się;
  a) niszczenia urządzeń,
  b) śmiecenia,
  c) wprowadzania psów i kotów,
  d) jazdy na rowerze, rolkach, skuterze i innych pojazdach,
  e) rozpalania ogniska,
  f) wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,
  g) palenia papierosów,
  h) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, szklanych opakowań,
  i) postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu.
 8. Centrum Kultury Fizycznej  w Brzezinach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na boisku.
 9. Za bezpieczeństwo, ład i porządek na boisku odpowiedzialni są korzystający, jednak nadzór nad całością sprawują pracownicy Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach i bezwzględnie należy dostosować się do ich poleceń.

REGULAMIN GROTY SOLNEJ
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

 1. Każda osoba przebywająca w Grocie Solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Groty Solnej
 2. Grota Solna czynna jest w czasie godzin otwarcia pływalni w dni powszednie od pon. do pt. w godz. 7:00-21:00 w soboty od godz. 9:00-21:00 i niedziele w godz. 10:00-19:00 ( ostatni seans rozpoczyna się godzinę przed zamknięciem obiektu).
 3. Czas trwania seansu to 25 minut.
 4. Każdy seans rozpoczyna się, co 30 minut.
 5. Seanse przeznaczone dla dzieci odbywają się codziennie o godzinie: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00.
 6. Na seanse należy przychodzić około 10 min przed ich rozpoczęciem.
 7. Pierwszeństwo korzystania z terapii solnej mają osoby, które wcześniej zarezerwowały termin
 8. Grota Solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu!
 9. Dzieci do 10 roku życia przebywają w Grocie Solnej pod opieką dorosłych.
 10. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.
 11. Do groty należy wchodzić tylko i wyłącznie w BIAŁYCH SKARPETACH!!!
 12. Na terenie Groty Solnej obowiązuje całkowity zakaz:
  • Spożywania pokarmów i napojów
  • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
  • Palenia tytoniu
  • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 13. Na terenie Groty Solnej nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym.
 14. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do Groty Solnej.
 15. Na prośbę personelu należy wejść do groty i ułożyć się wygodnie na leżaku.
 16. Podczas seansu prosimy zachowywać się cicho i stosować do poleceń personelu. Zabrania się biegania i hałasowania.
 17. W czasie seansu zalecany jest wygodny strój.
 18. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie wyjść z Groty Solnej i powiadomić personel.
 19. W przypadku nadczynności tarczycy, gruźlicy, klaustrofobii i chorób nowotworowych, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
 20. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z Groty Solnej, Centrum Kultury Fizycznej nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Koniec seansu sygnalizuje personel poprzez wyciszenie muzyki i zapalenie światła.
 22. Zabrania się dotykania ścian, sufitu oraz urządzeń umieszczonych w grocie.
 23. Zabrania się wynoszenia z groty soli.
 24. Zabrania się filmowania i fotografowania groty.
 25. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.
 26. Po zakończeniu seansu prosimy o zachowanie porządku.
 27. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni.

 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej.