+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny

Regulamin salki fitness

w obiekcie Krytej Pływalni CKF w Brzezinach

1.Salka Fitness czynna jest codziennie w dni powszednie w godz.: 7 ºº- 21ºº, oraz w weekendy w godz.: 10 ºº- 19 ºº .

2.Korzystanie z salki fitness jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

3.Salka fitness przeznaczona jest dla osób zdrowych, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

4.Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 

5.W salce fitness mogą przebywać tylko osoby ćwiczące. 

6.Wejście do salki fitness możliwe jest tylko w odpowiednim i kompletnym stroju sportowym oraz czystym (zmienionym w szatni odzieży wierzchniej pływalni) obuwiu sportowym.

7.Obsługa ma prawo odmówić wstępu osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności bez odpowiedniego obuwia. 

8.W salce fitness obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia, z wyłączeniem zajęć zorganizowanych i indywidualnych prowadzonych przez Instruktora.

9.Osoby powyżej 14 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać z salki fitness wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (na prośbę obsługi, klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający wiek).

10.Cenne przedmioty, w szczególności kosztowności, należy złożyć do depozytu. 

11.Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcją danego urządzenia.

12.Wszystkie urządzenia salki fitness oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

13.Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. 

14.Osoby korzystające z salki fitness, które w czasie ćwiczeń lub pobytu źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę. 

15.Przed rozpoczęciem ćwiczeń, wskazane jest wykonanie rozgrzewki, celem uniknięcia kontuzji.

16.Korzystanie ze sprzętu, powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i salki.

17.Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze. 

18.Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych.

19.Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. 

20.Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko i zdezynfekować sprzęt. 

21.Podczas ćwiczeń w salce fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

22.Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu. 

23.Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub poleceniami obsługi, ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę.

24.Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia /szkody na terenie salki fitness zgodnie z przepisami prawa.

25.Obsługa zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia liczby osób w salce fitness.