+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny

Regulamin stadionu miejskiego

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Stadion Miejski, dalej zwany Stadionem, zlokalizowany w Brzezinach ul. Sportowa 1, stanowi własność Gminy Miasto Brzeziny i jest administrowany przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, zwane dalej Administratorem.
2. Infrastrukturę Stadionu stanowią:

 • boisko trawiaste główne,
 • boisko trawiaste treningowe
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią,
 • bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne,
 • trybuny boiska głównego,
 • zaplecze szatniowe.

3. Stadion jest dostępny w godzinach uzgodnionych z Administratorem.
4. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów Regulaminu.

 

II. UŻYTKOWNICY

Do korzystania z części sportowej Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są:

 • Stowarzyszenia, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące w części sportowej Stadionu zajęcia lub imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami.
 • Osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej, uczestniczące jako kibic lub zawodnik w imprezie lub zajęciach organizowanych przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.
 • Osoby pełnoletnie korzystające z części sportowej Stadionu indywidualnie, zwane dalej Użytkownikiem indywidualnym. 

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU

 1. Korzystanie z części sportowej Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania.
 2. Organizatorzy chęć korzystania ze Stadionu zgłaszają w formie pisemnej, określając termin i zakres swojej działalności.
 3. Administrator spisuje stosowną umowę z Organizatorem i ustala harmonogram korzystania z infrastruktury Stadionu. Umowa wraz z harmonogramem jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do części sportowej Stadionu.
 4. W przypadku Organizatorów zajęć cyklicznych, Administrator wymaga od Organizatorów aktualizacji harmonogramu tych zajęć, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa z korzystania z części sportowej Stadionu według następujących kryteriów:
 • Organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych z terenu gminy Miasto Brzeziny,
 • pozostali Organizatorzy z terenu Gminy Miasto Brzeziny,
 • Organizatorzy spoza terenu Gminy Miasto Brzeziny, korzystający z pakietu usług na innych obiektach Administratora,
 • Organizatorzy spoza terenu Gminy Miasto Brzeziny, korzystający tylko z części sportowej Stadionu. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW, UCZESTNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć, w szczególności za organizację imprez masowych.
 2. Organizator zobowiązuje się do:
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych (jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki),p.poż., bhp, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń, zapisów umowy z Administratorem,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć,
 • kontroli wejścia, tak, aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby uprawnione.
 • utrzymania czystości na wykorzystywanym terenie,
 • dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy,
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem.

      3. Wszystkich korzystających z części sportowej Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń:

 • wszystkie urządzenia Stadionu należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora,
 • nie wolno wnosić na teren Stadionu oraz spożywać alkoholu a także przyjmować środków odurzających,
 • we wszystkich pomieszczeniach oraz przy boisku ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji,
 • nie wolno wnosić sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących, noży, butelek, szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń,
 • nie wolno rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci,
 • obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Stadionu psów i innych zwierząt,
 • nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi parkować ich (oprócz wyznaczonych miejsc) oraz w jakikolwiek sposób blokować, dróg dojścia,
 • zabronione jest wspinanie się na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty itp.
 • nie wolno wchodzić na obszary nie udostępnione przez Administratora,
 • nie wolno przebywać na terenie Stadionu bez wiedzy Administratora.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wobec Organizatorów, Uczestników oraz Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady porządku prawnego, w tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z usunięciem ze Stadionu włącznie oraz sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania administracyjnego, karnego lub cywilnego.
 2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu wstępu na teren Stadionu.
 3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada osoba wyrządzająca szkodę, w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada Organizator.
 4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.


Brzeziny dnia 1 sierpnia 2011 roku