+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach 95-060, ul. A. Hetmana 9, reprezentowany przez Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt do Administratora danych – basenbrzeziny@wp.pl.pl.
2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-e Rozporządzenia).
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, m.in.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe itp.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
5. Przysługuje Państwu prawo do:
 a) dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
 b) sprostowania danych – na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 c) ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
6. Jeśli podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do:
 a) dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
 b) sprostowania danych – na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 c) usunięcia danych – na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
 d) ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia,
 e) wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia,
 f) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, w formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Cofnięcie wyrażonej zgody skutkuje usunięciem podanych danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w formie zautomatyzowanej, w tym nie korzysta z profilowania.